You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

JUDr. Martin Janáč
advokát

Kancelária sa zameriava na poskytovanie právnych služieb pre podnikateľov, ale aj fyzické osoby - nepodnikateľov a ponúka komplexný právny servis vo vybraných odvetviach súkromného a verejného práva.

KONTAKT

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Zastupovanie klientov v súdnych, rozhodcovských, exekučných a konkurzných konaniach,...

Trestné právo

Obhajoba klientov v trestnom konaní a zastupovanie klientov ako poškodených v adhéznom konaní

Obchodné záväzkové vzťahy

Príprava, analýza a pripomienkovanie jednotlivých druhov zmlúv.

NAŠI PARTNERI VÁM POMÔŽU

Kancelária spolupracuje aj s niekoľkými realitnými a advokátskymi konceláriami, najmä s Advokátskou kanceláriou JUDr. Anny Janáčovej, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá otázkami zodpovednosti za škodu (vzniknutú najmä z dopravných nehôd, pracovných úrazov a chrôob z povolania), náhrady škody a pracovnoprávnych vzťahov.

KONTAKTUJTE NÁS

20 rokov skúseností v rôznych prípadoch

Zastupovanie kupujúcich v spore zo zodpovednosti za vady nadobudnutej nehnuteľnosti.
Zastupovanie klientov v sporoch o určenie vlastníckeho práva a o tzv. odporovacích žalobách.
Obhajoba trestne stíhaných klientov v mediálne sledovaných prípadoch.
Vypracovanie trestnoprávnych analýz v súvislosti s procesnou použiteľnosťou dôkazov.
a.i.

2003

rok
založenia

300

spokojných
klientov

Právne služby

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Zastupovanie klientov v súdnych, rozhodcovských, exekučných a konkurzných konaniach vrátane zastupovania v prípade porušenia základných práv a slobôd na Ústavnom súde SR

Trestné právo

Obhajoba klientov v trestnom konaní a zastupovanie klientov ako poškodených v adhéznom konaní

Obchodné záväzkové vzťahy

Príprava, analýza a pripomienkovanie jednotlivých druhov zmlúv

Občianské právo

Príprava zmlúv týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, spisovanie listín o iných právnych úkonoch, analýza platnosti civilnoprávnych vzťahov, právna pomoc pri vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pri dedičských konaniach

Autorské a jemu príbuzné práva

Príprava autorských zmlúv, licenčných zmlúv a poradenstvo pri uplatňovaní nárokov z nich plynúcich

Právne novinky

Kontaktujte nás