You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

Právne služby

Kancelária sa zameriava na poskytovanie právnych služieb pre podnikateľov, ale aj fyzické osoby - nepodnikateľov a ponúka komplexný právny servis vo vybraných odvetviach súkromného a verejného práva.

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Zastupovanie klientov v súdnych, rozhodcovských, exekučných a konkurzných konaniach vrátane zastupovania v prípade porušenia základných práv a slobôd na Ústavnom súde SR

Trestné právo

Obhajoba klientov v trestnom konaní a zastupovanie klientov ako poškodených v adhéznom konaní

Obchodné záväzkové vzťahy

Príprava, analýza a pripomienkovanie jednotlivých druhov zmlúv

Občianské právo

Príprava zmlúv týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, spisovanie listín o iných právnych úkonoch, analýza platnosti civilnoprávnych vzťahov, právna pomoc pri vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pri dedičských konaniach

Autorské a jemu príbuzné práva

Príprava autorských zmlúv, licenčných zmlúv a poradenstvo pri uplatňovaní nárokov z nich plynúcich

Kontaktujte nás